Privacyverklaring

A Inleiding

MijnOntslag.nl is een dienst van Impact Advocatuur (www.impact-advocaat.nl). Impact Advocatuur is een in Amsterdam gevestigd specialistisch advocatenkantoor. De onderneming wordt gedreven in de rechtsvorm van een eenmanszaak (hierna: “Impact”).

2 Als advocatenkantoor verwerkt Impact gegevens over personen (“persoonsgegevens”). Impact handelt daarbij in de regel als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Het gaat daarbij onder meer om gegevens die betrekking hebben op:

- personen die cliënt zijn of die werkzaam zijn bij cliënten (hierna: “cliënten”);

- personen van wie Impact producten of diensten afneemt of die werkzaam zijn bij  leveranciers (hierna: “leveranciers”);

- derden, zoals personen, niet zijnde cliënten, wier gegevens in de dossiers voorkomen die Impact in behandeling heeft

3 In deze Privacy Statement licht Impact onder meer toe:

- welke persoonsgegevens verwerkt worden ten aanzien van deze categorieën personen;

- voor welke doeleinden die verwerkt worden en op basis van welke wettelijke grondslag;

- welke rechten deze personen hebben ten aanzien van de gegevens die worden verwerkt; 

- met wie u contact kunt opnemen over deze Privacyverklaring en de wijze waarop Impact persoonsgegevens over u verwerkt.

B Welke persoonsgegevens verwerkt Impact 

4 Van cliënten verwerkt Impact de volgende gegevens:

i) contactgegevens (NAW-gegevens, titulatuur, telefoonnummers en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens), geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer, identiteitsbewijs

ii) gegevens onder i) van de wederpartij of derden;

iii) gegevens met het oog op de behandeling van de zaak of de beslechting van het geschil;

iv) gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van vergoedingen en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen;

v) andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van wet- of regelgeving.

5 Van leveranciers verwerkt Impact de volgende gegevens:

i) contactgegevens (NAW-gegevens, titulatuur, telefoonnummers en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens), geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer;

ii) in sommige gevallen: een verklaring omtrent gedrag en gegevens omtrent een identiteitsbewijs;

iii) gegevens met het oog op het doen van bestellingen of het inkopen van diensten;

iv) gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van uitgaven en het doen van betalingen;

v) andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van wet- of regelgeving.

6 Van derden verwerkt Impact de volgende gegevens:

i) contactgegevens (NAW-gegevens, titulatuur, telefoonnummers en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens), geboortedatum en geslacht indien en voor zover aan ons bekend gemaakt;

ii) gegevens met betrekking tot elektronische berichten afkomstig van of bestemd voor derden en gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op het onderhouden van het contact met deze derden;

iii) andere gegevens die ons door cliënten of derden worden verstrekt of die uit openbare bron worden verkregen in het kader van de behandeling van een zaak.

C Voor welke doeleinden verwerkt Impact deze gegevens en op welke wettelijke grondslag

7 Impact mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken als daarvoor een geldige wettelijke grondslag bestaat. Daarom worden de hiervoor genoemde gegevens als alleen verwerkt als: 

i) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene, of om op diens verzoek pre-contractuele handelingen te verrichten, bijvoorbeeld voor het bijhouden van het dossier voor de cliënt (hierna: “uitvoering overeenkomst”);

ii) de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Impact rust, zoals bijvoorbeeld onze verplichting om zich te vergewissen van de identiteit van cliënten (hierna: “wettelijke plicht”);

iii) de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Impact of een ander, en die belangen zwaarder wegen dan de belangen of de fundamentele rechten van degene om wiens gegevens het gaat, wat bijvoorbeeld het geval is bij het gebruik van contactgegevens voor het toesturen van ongevraagde commerciële berichten voor het onderhouden van onze zakelijke relaties (hierna: “gerechtvaardigd belang”); of

iv) de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking (hierna: “toestemming”).

8 In onderstaande tabel is weergegeven voor persoonsgegevens over cliënten aangegeven voor welke doeleinden Impact deze verwerkt en op welke wettelijke grondslag:

 

Doeleinde

Wettelijke grondslag

i)

de juridische dienstverlening en advisering

aan een cliënte

- Uitvoering overeenkomst

- Gerechtvaardigd belang

ii)

het berekenen of vastleggen van vergoedingen

of uitkeringen

- Uitvoering overeenkomst

- Gerechtvaardigd belang

iii)

het doen van betalingen en het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen

stellen van derden daarvan

- Uitvoering overeenkomst

- Gerechtvaardigd belang

iv)

het behandelen van geschillen, waaronder

begrepen het voeren van procedures

- Uitvoering overeenkomst

- Wettelijke plicht

v)

het doen uitoefenen van accountantscontrole

dan wel andersoortige controle

- Uitvoering overeenkomst

- Wettelijke plicht

vi)

de uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving

- Wettelijke plicht

- Gerechtvaardigd belang

9 In onderstaande tabel is voor persoonsgegevens over leveranciers aangegeven voor welke doeleinden Impact deze verwerkt en op welke wettelijke grondslag:

Doeleinde

Wettelijke grondslag

i)

het doen van bestellingen of het inkopen van

diensten

- Uitvoering overeenkomst

- Gerechtvaardigd belang

ii)

het berekenen en vastleggen van inkomsten

en uitgaven en het doen van betalingen

- Uitvoering overeenkomst

- Gerechtvaardigd belang

iii)

activiteiten van intern beheer

- Uitvoering overeenkomst

- Wettelijke plicht

- Gerechtvaardigd belang

iv)

het onderhouden van contacten

- Uitvoering overeenkomst

- Gerechtvaardigd belang

v)

het behandelen van geschillen en het doen

uitoefenen van accountantscontrole

- Wettelijke plicht

- Gerechtvaardigd belang

vi)

de uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving

- Wettelijke plicht

- Gerechtvaardigd belang

10 In onderstaande tabel is voor persoonsgegevens over derden aangegeven voor welke doeleinden Impact deze verwerkt en op welke wettelijke grondslag:

Doeleinde

Wettelijke grondslag

i)

de juridische dienstverlening en advisering

aan een cliënte

- Wettelijke plicht

- Gerechtvaardigd belang

ii)

de communicatie met betrokkene

- Uitvoering overeenkomst

- Gerechtvaardigd belang

iii)

activiteiten van intern beheer

- Wettelijke plicht

- Gerechtvaardigd belang

iv)

het verlenen van toegang tot ons kantoor

- Wettelijke plicht

- Gerechtvaardigd belang

v)

het onderhouden van contacten, en het verzenden

van informatie over de diensten van

Impact

- Toestemming

- Gerechtvaardigd belang

vi)

de uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving

- Wettelijke plicht

- Gerechtvaardigd belang

 

D Met wie kan Impact persoonsgegevens delen

11 Impact kan persoonsgegevens over cliënten delen met:

i) leveranciers (bijvoorbeeld externe vertaalbureaus);

ii) partijen zoals wederpartijen, of andere advocaten, in het kader van de dienstverlening;

iii) anderen die belast zijn met of leiding geven aan de in de tabel van sub 8 weergegeven activiteiten of daarbij noodzakelijk zijn betrokken;

iv) anderen, met toestemming van de betrokkene, of als sprake is van een wettelijke verplichting.

12 Impact kan persoonsgegevens over leveranciers delen met:

i) anderen die belast zijn met of leiding geven aan de in tabel van sub 9 weergegeven activiteiten of daarbij noodzakelijk zijn betrokken;

ii) anderen, met toestemming van de betrokkene, of als sprake is van een wettelijke verplichting.

13 Impact kan persoonsgegevens over derden delen met:

i) leveranciers (bijvoorbeeld externe vertaalbureaus of deurwaarders);

ii) cliënten, partijen zoals wederpartijen, of andere advocaten, in het kader van de dienstverlening;

iii) anderen die belast zijn met of leiding geven aan de in tabel van sub 10 weergegeven activiteiten of daarbij noodzakelijk zijn betrokken;

iv) anderen, met toestemming van de betrokkene, of als sprake is van een wettelijke verplichting.

E Beschermen van persoonsgegevens door Impact

14 Impact past verscheidene technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang. Het gaat daarbij om administratieve, fysieke en technologische maatregelen. 

F Doorgifte naar landen buiten de EER

15 Het kan voorkomen dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de Europees Economische Ruimte (EER) dat een lagere mate van bescherming biedt aan persoonsgegevens dan de wetgeving binnen de EER. Zo kan het zijn dat een leverancier van online dienstverlening die wij gebruiken buiten de EER gevestigd is (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten van Amerika), en het gebruik van die dienstverlening een doorgifte van persoonsgegevens naar de leverancier meebrengt.

16 Als zich zo’n situatie voordoet, en persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de EER dat minder juridische bescherming biedt aan persoonsgegevens, dan zal Impact trachten passende waarborgen te bereiken dat de doorgifte plaatsvindt in overeenstemming met de hier geldende privacy wetgeving. Dat kan onder meer door een contract te sluiten met de ontvanger waarvan de inhoud overeenkomt met een voor dat doel goedgekeurd model van de Europese Commissie of een nationale toezichthouder.

G Hoe persoonsgegevens worden bewaard

17 Impact zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig:

i) voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

ii) om te voldoen aan wet- en regelgeving: gegevens die nodig zijn voor de van Impact boekhouding worden bijvoorbeeld zeven jaar bewaard; of

iii) voor archivering.

H Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens

18 De wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens kent personen de volgende rechten toe ten aanzien van persoonsgegevens die op hen betrekking hebben:

i) het recht om te verzoeken of hen betreffende persoonsgegevens worden verwerkt, en, zo ja, om daarin inzage te krijgen;

ii) het recht om rectificatie en wissing van die gegevens te verzoeken;

iii) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of om beperking van de verwerking te vragen;

iv) het recht om toestemming voor de verwerking in te trekken, indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming;

v) het recht op ontvangst of afgifte van uw gegevens aan een door u aan te wijzen organisatie, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm;

vi) afhankelijk van het land waar u woont, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder die toeziet op de naleving van de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag (autoriteitpersoonsgegevens.nl).

19 Impact zal een verzoek in verband met de uitoefening van deze rechten in behandeling nemen op de wijze zoals voorgeschreven door de wet. Deze rechten zijn echter niet absoluut; zij zijn niet onder alle omstandigheden van toepassing en de toepasselijke regelgeving voorziet in de nodige uitzonderingen. Als we niet aan uw verzoek tegemoet komen, dan zullen we uitleggen waarom.

I Contactgegevens

20 Om de hiervoor beschreven rechten uit te oefenen, kunt u een email sturen aan r.aolad@gmail.com. U kunt dat emailadres ook gebruiken als u een klacht wilt indienen over de manier waarop uw persoonsgegevens door Impact zijn verwerkt. Als u niet tevreden bent met de wijze waarop Impact uw klacht hebben afgewikkeld, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of, als u in een ander land van de EEA woont of werkt, bij de toezichthouder in dat land.

J Wijzigingen

21 Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 maart 2021.