Algemene voorwaarden

Versie: 1 februari 2022

 1. MijnOntslag.nl is een dienst van Impact Advocatuur (www.impact-advocaat.nl). De Eenmanszaak Impact Advocatuur (hierna: “Impact”), gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67503233, is een eenmanszaak van een natuurlijke persoon die zich het beoefenen van de advocatuur tot doel stelt. Er kunnen geen derdengelden worden ontvangen door Impact, omdat het kantoor geen Stichting Derdengelden ter beschikking heeft.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Impact, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.
 3. Deze algemene voorwaarden worden bedongen ten behoeve van de advocaten en anderen werkzaam bij Impact en iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 4. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Impact, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht wordt uitgevoerd door een of meer aan Impact verbonden personen. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn degenen die voor of ten behoeve van Impact, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
 5. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door Impact uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.
 6. Indien Impact in verband met de aan haar opgedragen werkzaamheden een derde, niet zijnde een aan haar verbonden persoon, inschakelt, zal Impact bij de selectie van deze derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Impact zal, zoveel als in de relatie tot de opdrachtgever gebruikelijk of redelijk is, met de opdrachtgever overleggen, behoudens waar het de inschakeling van een deurwaarder betreft. Impact is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derde in de uitvoering van zijn werkzaamheden. Impact is gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen te aanvaarden. Impact heeft het recht een beperking van aansprakelijkheid die een derde mocht bedingen, namens de cliënt te aanvaarden. 
 7. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door Impact van tijd tot tijd zullen worden vastgesteld. Ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Alle te noemen bedragen zijn exclusief BTW.
 8. Impact is gerechtigd om eenmaal per jaar de tarieven van haar advocaten opnieuw vast te stellen. Impact zal de opdrachtgever in dat geval hierover informeren met inachtneming van een redelijke termijn.
 9. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever aan Impact een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals deze door Impact van tijd tot tijd worden vastgesteld. Naast het honorarium is de opdrachtgever aan Impact verschuldigd de verschotten (externe kosten) die Impact ten behoeve van de cliënt heeft betaald, en een vergoeding voor vaste kantoorkosten (zoals porti, telefoon, fax en fotokopieën). Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting tegen het van tijd tot tijd geldende tarief.
 10. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie. Indien een ander dan de opdrachtgever, de debiteur, de voor de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden voor haar rekening neemt, blijft de opdrachtgever volledig voor die debiteur verantwoordelijk. Bij gebreke van tijdige betaling is Impact zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vijftiende dag na de factuurdatum gerechtigd de wettelijke rente en 3% incassokosten in rekening te brengen. Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen opgeschort worden als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is. Een eventueel voorschot zal met de einddeclaratie worden verrekend.
 11. Iedere aansprakelijkheid van Impact voor werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Impact of anderszins verband houdende met een aan Impact verstrekte opdracht of een andere door Impact ter zake van werkzaamheden aangegane rechtsverhouding is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door Impact gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) is of wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van die verzekering(en) voor rekening van Impact komt. Deze beperking van aansprakelijkheid van Impact geldt ongeacht of de aansprakelijkheid voortvloeit uit een overeenkomst, de wet (zoals onrechtmatige daad) of een andere rechtsgrond. Indien onder de door Impact gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) in het betreffende geval geen uitkering wordt gedaan, is de aansprakelijkheid van Impact, ongeacht de grondslag daarvan, beperkt tot een bedrag van vijfentwintig duizend euro (EUR 25.000). De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Impact.
 12.   Alle vorderingsrechten jegens Impact in verband met de uitvoering van de door Impact verrichte of opgedragen werkzaamheden (daaronder mede begrepen vorderingen tot vergoeding van schade) vervallen één jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten respectievelijk de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Impact daarvoor. In alle gevallen vervallen deze vorderingsrechten na verloop van twee jaar nadat de werkzaamheden door of namens Impact zijn uitgevoerd.
 13.   Op grond van geldende wet- en regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ("Wwft"), kan Impact verplicht de identiteit van haar cliënten en hun uiteindelijke begunstigde(n) vast te stellen en moet Impact onder omstandigheden ongebruikelijke transacties in de zin van de Wwft melden aan de autoriteiten. De Wwft verbiedt Impact aan de cliënt of anderen mee te delen dat zij een dergelijke melding aan de autoriteiten heeft gedaan.
 14. Impact is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. Impact verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar Privacy Statement.
 15. De klachtenregeling is van toepassing op de werkzaamheden verricht door of opgedragen aan Impact. De klachtenregeling kan worden opgevraagd bij Impact.
 16. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Impact wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam.
 17. Impact kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd en zonder voorafgaand bericht aanpassen. De aangepaste voorwaarden zijn van toepassing op alle daaropvolgende rechtsverhoudingen met de opdrachtgever.